ustanowienie hipoteki


wierzytelność hipoteczna


zdarzenie kreujące hipotekę


wpis hipoteki do księgi wieczystej