ustanowienie hipoteki


wierzytelność hipoteczna


zdarzenie kreujące hipotekę


wpis hipoteki do księgi wieczystej


hipoteka umowna


hipoteka ustawowa


hipoteka przymusowa


umowa ustanawiająca hipotekę


uprawnienie do ustanowienia hipoteki